หลวงพ่อจรัญ แนะ เวลาด ว งตก ให้ทำ 5 อย่างนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

 หลวงพ่อจรัญ แนะ เวลาด ว งตก ให้ทำ 5 อย่างนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เคยคิดสงสัยกันบ้างไหมคะว่ากรรมอะไรที่ทำให้เราไม่ร่ำร ว ยเป็นเศ ร ษ ฐีมีความเป็นอยู่สุขสบายอย่างใครๆเขาสักที ทั้งที่บางครั้งเราขยันทำงานทุกรูปแบบเพื่อเก็บเงินแล้วนำลงทุนและทำทุกอย่างตามขั้นพื้นฐาน ก ฎแห่งความมั่งคั่งร่ำร ว ยและวิธีสร้างความร่ำร ว ยอย่างคนอื่นๆสารพัดวิธี แต่ก็ไม่เค ยมีอะไรดีขึ้น
วันนี้เลยมีสิ่งดีๆ สำหรับใครที่ไม่เคยรู้มาก่อน สำหรับ 5 เรื่องที่ควรทำ เวลา ด ว ง ต ก
1.ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมาก ร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเวร หมู่ม า ร หมู่พ า ล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ให้ข า ดจากกัน

2.หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม

ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้าก ร ร มนายเวร ทุกภพทุกชาติ (วิ ญญ าณ)

(เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

3.ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำร ว ย เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย ดิน เจ้าก ร ร มนายเวร ต ามเมล็ดข้าวสาร ต ามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ

และขอให้อโหสิก ร ร ม หลุดข า ดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู
 4. กรณีที่ด ว ง ต ก มาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง

จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตต าให้มากๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง การแผ่เมตต าที่ได้ผลนั้น

ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญ ญ า ณ

หรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตต าออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6 หรือบริเวณต าที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย

จะได้ผลมากขึ้น อุทิศบุญ ใช้กับผู้นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากก ร ร มของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคน ต ก งานบ่อย บางคน ลำ บ า กมาก หากินไม่คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร มนี้ ต ามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร มนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้
5. เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา
เช่น การใส่บาตร การถือศึลฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง
การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอา ด ห้ อ งน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) นามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั่วสากลโลก รวมถึง องค์เท พ อ งค์พ รหม ที่ปกปักรั ก ษ ากายสังขาร วิ ญ ญ า ณ ลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย (บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีล ส ว ดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ) ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น
ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ (ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกช าติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้าก ร ร ม นายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิญญาณที่ต ามมา ทุกผู้ทุกคน คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพทุกชาต

ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิด ปั ญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วยบุญที่ทำนี้เทอญ สาธุ

ที่มา ร oo
หลวงพ่อจรัญ แนะ เวลาด ว งตก ให้ทำ 5 อย่างนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน หลวงพ่อจรัญ แนะ เวลาด ว งตก ให้ทำ 5 อย่างนี้ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน Reviewed by Best on December 02, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.